Regulamin Programu Lojalnościowego

InTheSky Prestige Pass

§ 1.Definicje

Poniższe pojęcia występujące w Regulaminie Programu Lojalnościowego będą miały następujące znaczenie:

 • Galeria – Galeria Sky Tower znajdująca się we Wrocławiu (53 – 332) przy ul. Powstańców Śląskich 95; 
 • Karta Prestige Pass – karta zawierająca oznaczenie firmy InTheSky Apartments stanowiąca dowód uczestnictwa Klienta w Programie Lojalnościowym i uprawniająca do korzystania przez Klienta ze zniżek i ofert promocyjnych na terenie Galerii we Wrocławiu w punktach usługowych oraz handlowych Partnerów Programu;
 • Program Lojalnościowy – program lojalnościowy InTheSky Prestige Pass, w ramach którego Klienci będą uprawnieni do uzyskiwania zniżek/świadczeń dodatkowych w sklepach oraz punktach usługowych Partnerów Programu, znajdujących się na terenie Galerii we Wrocławiu;
 • Klient – osoba fizyczna, która dokonała rezerwacji apartamentu firmy InTheSky;
 • Partnerzy Programu – osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej lub osoba prawna prowadząca działalność usługowo-handlową na terenie Galerii Sky Tower we Wrocławiu oraz ewentualnie inny podmiot, którzy na podstawie odrębnych umów zawieranych z Organizatorami Programu zdecydowali się na udział w Programie Lojalnościowym poprzez udzielenie Klientom zniżek lub świadczeń dodatkowych. Lista Partnerów Programu dostępna jest na stronie https://rabaty.inthesky.apartments/;
 • Regulamin Programu Lojalnościowego – niniejszy regulamin;
 • Organizatorzy Programu – organizatorami Programu Lojalnościowego są:
 • Classy Apartments Beata Drozd, Wrocław 53-435, ul. Miernicza 8/16, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 6991061766, 
 • Usługi Concierge Łukasz Drozd, Wrocław 53-413, ul. Gwiaździsta 64/32/9, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 5010034256; 
 • Oferta Partnera Programu – uzgadniane indywidualnie pomiędzy Partnerem Programu a Organizatorami Programu wysokość zniżek lub innych świadczeń dodatkowych udzielanych przez Partnera Programu Klientom w ramach Programu Lojalnościowego; 
 • Lokal – pomieszczenie handlowe znajdujące się w Galerii Sky Tower lub w innym miejscu (w przypadku, gdy Partnerem Programu jest podmiot spoza Galerii Sky Tower) w którym Partner Programu prowadzi działalność;

§ 2.Warunki korzystania z programu lojalnościowego

 • W Programie Lojalnościowym może wziąć udział w charakterze Klienta osoba fizyczna, która dokonała rezerwacji apartamentu firmy InTheSky Apartments za pośrednictwem strony internetowej https://inthesky.apartments/, a także która dokonała rezerwacji bezpośredniej, tj. telefonicznie, mailowo, poprzez kanały Organizatorów Programu w social mediach (Facebook, Instagram), a także w siedzibie Organizatorów Programu;
 • Program Lojalnościowy nie obejmuje rezerwacji dokonanych za pośrednictwem innych portali i stron internetowych, które nie należą do Organizatorów Programu;
 • Karta Prestige Pass wydawana jest Klientowi podczas zameldowania i uprawnia Klienta do korzystania z Programu Lojalnościowego przez cały okres rezerwacji; 
 • Karta Prestige Pass uprawnia do jej korzystania zarówno osobę dokonującą rezerwacji apartamentu, jak i osoby towarzyszące objęte tą rezerwacją;
 • Karta Prestige Pass zwracana jest przez Klienta podczas wymeldowania bezpośrednio pracownikowi Organizatorów Programu bądź za pośrednictwem skrzynki pocztowej wskazanej przez Organizatora Programu; 
 • W przypadku zniszczenia, kradzieży lub zagubienia Karty Prestige Pass Klienci zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania Organizatorów Programu o zaistniałym fakcie;
 • Niedokonanie zwrotu Karty Prestige Pass podczas wymeldowania wiąże się z naliczeniem kary umownej w wysokości 100 zł, która to kara potrącona zostanie Klientowi z kaucji;
 • Warunkiem udzielenia zniżki/świadczeń dodatkowych jest okazanie Karty Prestige Pass osobie, która przyjmuje zapłatę przed złożeniem zamówienia lub wraz z przekazaniem tej osobie towarów mających być przedmiotem sprzedaży;
 • Zniżka/świadczenie dodatkowe przysługuje Klientowi wyłącznie w przypadku dokonywania zakupów/świadczenia usług w Lokalu;
 • Zniżka/świadczenie dodatkowe przysługujące Klientowi w ramach Programu Lojalnościowego nie podlegają łączeniu z innymi promocjami oferowanymi przez Partnerów Programu; 
 • Program Lojalnościowy nie obowiązuje w lokalach handlowych Partnerów Programu położonych poza Galerią. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Partnerem Programu jest podmiot prowadzący działalność poza Galerią;

§ 3.Partnerzy Programu

 • Organizator Programu zawiera z Parterami Programu indywidualne umowy w których ustalone będą wysokości zniżek lub świadczeń dodatkowych dla Klientów;
 • Przez okres obowiązywania Programu Lojalnościowego Partnerzy Programu udzielają Organizatorom Programu nieodpłatnego prawa do wykorzystania firmy oraz logotypu w celach referencyjnych obejmujących informowanie, w tym na oficjalnych stronach internetowych i mediach społecznościowych Organizatorów Programu, o wzajemnej współpracy i udziale Partnera Programu w Programie Lojalnościowym; 
 • Klienci mogą każdorazowo na stronie internetowej https://rabaty.inthesky.apartments/ lub bezpośrednio w lokalach Partnerów Programu uzyskać informacje o aktualnych zniżkach/dodatkowych świadczeniach oferowanych przez poszczególnych Partnerów Programu. Organizator Programu nie gwarantuje, że w trakcie obowiązywania Programu Lojalnościowego Oferty Partnerów Programu nie będą ulegać zmianie;

§ 4. Reklamacje

 • Klienci mają prawo złożenia reklamacji dotyczącej udziału w Programie Lojalnościowym;
 • Organizator Programu zastrzega, że każdy z Partnerów Programu ponosi odpowiedzialność za świadczone przez niego usługi/sprzedawane produkty;
 • Reklamację należy złożyć pod adresem: Usługi Concierge Łukasz Drozd, Wrocław 53-413, ul. Gwiaździsta 64/32/9 bądź drogą elektroniczną na adres e-mail: Lukasz.drozd@inthesky.apartments;
 • Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Klienta, numer rezerwacji dokonanej w InTheSky Apartments, przyczynę reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz podpis Klienta;
 • Klient zostanie poinformowany przez Organizatora Programu w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji o sposobie jej załatwienia na adres e-mail wskazany w reklamacji lub adres wskazany w korespondencji listownej. 
 • Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Klient ma prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze sądowej.

§ 5. Postanowienia końcowe

 • Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności Organizatorów Programu zamieszczoną na stronie internetowej pod adresem: https://inthesky.apartments/hotel/prywatnosc;
 • Spory które mogą wyniknąć z niniejszego Regulaminu podlegają rozstrzygnięciu:
  • w przypadku Partnerów Programu – w pierwszej kolejności w sposób polubowny, a po wyczerpaniu tej drogi przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatorów Programu;
  • w przypadku Klientów - w pierwszej kolejności w sposób polubowny, a po wyczerpaniu tej drogi przez sąd powszechny właściwy miejscowo zgodnie z przepisami prawa.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 
 • Organizator Programu uprawniony jest w każdym czasie do zmiany treści Regulaminu. 
 • Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej https://inthesky.apartments/ oraz w siedzibie Organizatorów Programu.